អ្នកប្រហែលជាមិនដែល Of ពីការសម្តែងរបស់សត្វទាំង ២២ នេះទេប៉ុន្តែវាសមនឹងការមើល