ហេតុអ្វីបានជាដាវអាតឌ្រីដអាល់ក្យូតអាដិចល្អខ្លាំង (ហើយប្រហែលជារដូវកាលសៅល្អបំផុត)