ហេតុអ្វីបានជា“ ការលួចចម្លង” កំពុងធ្វើអោយឧស្សាហកម្មអានីមហាន់និងជួយវានៅពេលតែមួយ