ហេតុអ្វីបានជា“ ពណ៌ទឹកក្រូច” គឺជាចំណិតនៃសាច់ដែលអ្នកត្រូវមើល