ហេតុអ្វីបានជា Itachi Uchiha មិនមែនជាវីរបុរសដោយមិនគិតពីផលប៉ះពាល់របស់គាត់នៅក្នុង Naruto