ហេតុអ្វីបានជាតួអង្គសត្វមានលក្ខណៈ“ បច្ចេកទេស” ល្អជាងមនុស្សពិត