ធ្វីតធឺអះអាងថា # ប៊ែកតុនអានីហ្វាហ្វាតគឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ចំពោះប្រជាជនជប៉ុន (ភាពចម្រូងចម្រាស)