ចំណាត់ថ្នាក់ 60+ របស់សត្វដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយប្រទេសជប៉ុន (មហោស្រពតូក្យូអានីនីរង្វាន់ ២០២០)