ក្មេងអាយុ ៣៥+ ស្រស់ស្អាតបំផុតជាមួយក្មេងស្រីដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ (ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រទេសជប៉ុន)