សេវាកម្មតុក្កតាជីវចល“ ឥតគិតថ្លៃ” របស់តុក្កតាគំនូរជីវចលនឹងមិនត្រូវបានគេលួចពីការលួចចម្លងក្នុងពេលដ៏ខ្លីឡើយ