នេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមតុក្កតាសត្វចូលចិត្ត Nezuko ពីបិសាចឃោរឃៅ!