ក្មេងស្រីអានីមទាំង ១៤ នាក់នេះបានចែករំលែកតួសម្តែងសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នានឹង Mirajane Strauss មកពីទេពអប្សរកន្ទុយ