ឈុតឆាកដាវសិល្បៈលើបណ្តាញឡេហ្វហ្វាយដាវបង្ហាញថាអេស។ អេ។ នឹងបង្កភាពចម្រូងចម្រាសម្តងទៀត