ដាវសិល្បៈតាមអ៊ិនធឺរណែតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ ២០១៩ (ស្ទង់មតិសត្វ) (១១៣.៩២៥ សម្លេង)