ក្រុមហ៊ុន SJW កំពុងតែជជែកវែកញែកជុំវិញការបរិច្ចាគឈាមរបស់អូហ្ស៊ូគីចាន់នៅប្រទេសជប៉ុន