ការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហគមន៍សត្វនិងកន្លែងដែលវាឈរនៅថ្ងៃនេះ