បញ្ហាជាមួយនឹងការលួចចម្លងតាមបែបនិងរបៀបដែលវាត្រូវការដើម្បីត្រូវបានដោះស្រាយឆ្ពោះទៅមុខ