ប្រជាជនចង់អោយសិល្បករហ៊ីនតៃរបស់ជនជាតិចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មចំពោះស្ត្រីដែលធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខ