គោលការណ៍ណែនាំ“ ភាពព្រឺព្រួច” របស់ Patreon និងហេតុផលពិតដែលពួកគេបានហាមឃាត់សិល្បករគំនូរជីវចល