ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញនៃអ្នកព្យាបាលនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សត្វ