ភាពយន្តម៉ូហ្គិនរថភ្លើងរកលុយបាន ៣៥២ លានដុល្លារអ្នកនិពន្ធត្រូវបានបង់ប្រាក់ ១៩,២០ ដុល្លារ