សម្រង់សុន្ទរកថាដែលត្រូវបានគេគិតច្រើនបំផុតដែលមិនចេះនិយាយ