នាវាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសបំផុតដែលនាំឱ្យអ្នកគាំទ្រឆ្កួត