បញ្ជីរាយនាមនៃវណ្ណៈវណ្ណៈវណ្ណរតនត្រ័យ (និងឧតុនិយម) គ្រប់ពេល