គំនូរជីវចលក្យូតូនឹងប្រើប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ១០,១ លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធ