ស្ទូឌីយោជីវចលក្យូតូត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអ្នកដុត។ នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចបង្ហាញការគាំទ្ររបស់អ្នក & # x1f625;