ក្យូតូគំនូរជីវចលថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដាការចងចាំ“ ការប្រមូលផ្តុំ” ត្រូវបានលុបចោលដោយសារ # កូរ៉ូណាវ៉ាវី