ការថើបនៅលើធ្វីតទ័ររបស់ថូម៉ាសអាមីគឺមានភាពល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរក្សាសិទ្ធិ