ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិតុក្កតាថ្មីរបស់ជប៉ុនមានប្រសិទ្ធិភាពនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះសត្វ?