នៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ ខ្ញុំបានធ្វើការទស្សន៍ទាយចំនួន ៩ អំពីឧស្សាហកម្មសត្វ។ ៦ ក្នុងចំណោមពួកគេបានក្លាយជាការពិត