តើអេកជីឈីសត្វពិតជាអាក្រក់ណាស់មែនទេ? ចូរនិយាយអំពីវា