ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត Darling នៅក្នុង The Franxx ការបង្ហាញសត្វទាំង ៧ នេះនឹងជួយបំបាត់ការស្រេកទឹករបស់អ្នក