ប្រសិនបើការបង្ហាញរបស់សត្វថ្មីបានធ្វើនេះពួកគេនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង