ខ្ញុំស្រឡាញ់គំនូរជីវចលក្យូតូ (គុណសម្បត្ដិពីអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះត្រង់)