តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រាប់ប្រសិនបើអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងសត្វ