តើ Crunchyroll មានការរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ (យោងតាម ​​Google និន្នាការ)