របៀបដែលឧស្សាហកម្មសត្វបានរីកចម្រើនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ យោងទៅតាមហ្គោហ្គោល