តួអង្គសត្វដែលមានសុភមង្គលបំផុតដែលនឹងញញឹមនៅលើមុខរបស់អ្នក