សត្វដ៏អស្ចារ្យដកស្រង់ចេញពីប៊្លុកដែលឈរជាការសាកល្បងនៃពេលវេលា