ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានហាមឃាត់មិនធ្វើវិញនៃការជាសះស្បើយឥឡូវនេះវាគឺជាអ្នកលក់ដាច់បំផុតនៅអាមេរិចនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ