សត្វងងឹតបំផុតដកស្រង់ចេញពីនរកអំពីជីវិតនិងភាពអស់សង្ឃឹម