ហ្គេម Crunchyroll ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ“ Mob Psycho 100: សមរភូមិផ្លូវចិត្ត” - ព័ត៌មាន