វេបសាយអាណីនរបស់ចិនប៊ីបលីលីគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងការលុបចោលវប្បធម៌ប៉ុន្តែតើវាសមហេតុផលដែរឬទេ?