ការត្រួតពិនិត្យរបស់អានិតហ៊ីនតាយអាចត្រូវបានយកចេញទាំងស្រុងនាពេលអនាគត