សេចក្តីប្រកាសផ្សាយផ្ទាល់គម្រប់ខួប ២០ ឆ្នាំរបស់ប៊្លុកៈការបែកបាក់ពេញលេញនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង