ភួងលីលីវាយលុក: នេះអាចជាកំណែសម័យទំនើបរបស់ម៉ាឌូម៉ាម៉ាកាកា?