គណបក្សសាធារណៈរដ្ឋអារីហ្សូណាផ្តោតសំខាន់លើ“ អាណាវីតាស” នៅលើបណ្តាញសង្គមធ្វីតធឺរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការតបតពីអ្នកគាំទ្រទេ។