ទំនាក់ទំនង“ រំលោភបំពាន” របស់សត្វជាមួយនឹងការលួចចម្លងហើយហេតុអ្វីពួកគេមិនបែកបាក់គ្នា