គេហទំព័រចោរសមុទ្ររបស់សត្វនិងហេតុអ្វីពួកគេបន្តលូតលាស់នៅក្នុងសហគមន៍សត្វ