ក្រុមហ៊ុនមេចឈានដល់អ្នកគាំទ្រ ១ លាននាក់រៀងរាល់ខែចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២០